Pre budúcich vodičov

Podmienky na udelenie vodičského oprávnenia
 
Vodičské oprávnenie sa udelí žiadateľovi, ktorý k dátumu udelenia vodičského oprávnenia
a) dosiahol vek ustanovený zákonom na udelenie vodičského oprávnenia, 
b) má na území Slovenskej republiky pobyt,
c) dôveryhodne preukáže, že na území Slovenskej republiky má zvyčajné bydlisko, alebo dokladom o štúdiu preukáže, že študuje na území Slovenskej republiky       aspoň šesť mesiacov, 
d) je zdravotne spôsobilý, /Tlačivo k obvodnému lekárovi si môžte prevziať osobne v autoškole/
e) je psychicky spôsobilý,
f) nemá súdom alebo iným príslušným orgánom Slovenskej republiky uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo,
g) nemá príslušným orgánom uloženú povinnosť podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti,
h) nie je držiteľom iného vodičského preukazu; to neplatí, ak žiada o udelenie ďalšieho vodičského oprávnenia,
i) nemá zadržaný vodičský preukaz,
l) nemá odobraté vodičské oprávnenie, 
m) nepodlieha v cudzom štáte zákazu činnosti viesť motorové vozidlo,
n) nemá vodičský preukaz vydaný iným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru odobratý, obmedzený, pozastavený alebo zrušený v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru,
o) nemá vodičský preukaz vydaný Slovenskou republikou odobratý, obmedzený, pozastavený alebo zrušený v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, 
p) nie je držiteľom iného vodičského preukazu vydaného cudzím štátom s udeleným vodičským oprávnením tej skupiny alebo podskupiny motorových vozidiel,         akej je vodičský preukaz, o ktorého vydanie žiada, alebo rovnocennej skupiny,
q) nepredložil žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia rovnakej skupiny aj na iný orgán Policajného zboru, ktorý na jej základe začal a neskončil konanie v 
    rovnakej veci. 
 
Udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel sk.B
 
Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a B1; jazdnú súpravu podľa Zákona č.8/2009 Z.z. § 75 ods. 7 písm. b), ktorej najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 4 250 kg, oprávňuje viesť len vodičské oprávnenie skupiny B s príslušným harmonizovaným kódom, ktoré možno udeliť po absolvovaní osobitného výcviku v autoškole alebo po zložení osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla. 
Vodičské oprávnenie skupiny B po dvoch rokoch od jeho udelenia oprávňuje viesť  aj motorové vozidlá skupiny A1 s automatickou prevodovkou, a to len na území Slovenskej republiky. 
 
Vek na udelenie vodičského oprávnenia a vedenie motorových vozidiel podľa Zákona č.8/2009 Z.z. § 78
 
Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je
 
a) 15 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM,
b) 16 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A1 a B1,
c) 17 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny B a T, 
d) 18 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A2, BE, C1 a C1E, 
e) 21 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, CE, D1 a D1E, 
f) 24 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A, D a DE. 
 
Vodičské oprávnenie skupiny A2 možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý 
 
a) je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A1 najmenej dva roky; to neplatí, ak ide o držiteľa vodičského oprávnenia skupiny A1 podľa § 76 ods. 7, 
b) predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla podľa Zákona č.8/2009 Z.z.§ 75 ods. 3 písm. a),
c) vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole,
d) splní ostatné podmienky na udelenie vodičského    oprávnenia okrem podmienky podľa Zákona č.8/2009 Z.z. § 77 ods. 1 písm. f).
 
Vodičské oprávnenie skupiny A možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý
a) je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A2 najmenej dva roky, 
b) predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A2, 
c) vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole,
d) splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky podľa Zákona č.8/2009 Z.z. § 77 ods. 1 písm. a) a f).